KBT i Väst

Vad är KBT?

Jag tar emot dig som är i kris.

Synen på beteende inom KBT

Det sätt som begreppet ”beteende” används inom KBT skiljer sig från vardagsspråkets användning av ordet. Med beteende menas olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar och uppfattningar om händelser och specifika handlingar som gör att både individen själv och dennes omgivning påverkas.

De psykoterapeutiska metoder och tekniker som tagits fram utifrån detta synsätt inom respektive område har visat sig effektiva och ibland mycket effektiva när det gäller behandling av psykiska problem.

Så arbetar en KBT-terapeut

En kognitiv beteendeterapeut (KBT-terapeut) börjar alltid med att göra en beteendeanalys av samspelet mellan individ och omgivning. Grunden för beteendeanalysen är att varje människa är unik och analysen är därför högt individualiserad men utifrån allmänna principer.

Analysen syftar till att kartlägga orsakerna till just denna individs problem. Även vid behandlingar utifrån manualer exempelvis vid tvångssyndrom eller vid social fobi är fokus mycket starkt på analysen av den enskilde patientens problem. Orsakerna till problemen är inte på förhand bestämda, men en kunnig KBT-terapeut har god kännedom om vilka olika samspel mellan individ och omgivning som brukar förekomma.

Mer om terapi och behandling

Även tanke- och beteendemässiga strategier som kan härledas från tidiga relationer analyseras för att skapa förståelse för problemens vidmakthållande. I terapin fokuseras dock på här och nu-situationen och de faktorer som där förekommer. Dessa kan utgöras av t ex sociala färdighetsbrister, feltolkningar av signaler från den egna kroppen och omgivningen eller andras uppmärksamhet för olika beteenden.

De behandlingsmetoder som ryms inom KBT kan utgå från en persons problem och upplevelser som vid individualterapi eller från flera personer som vid familjeterapi. Både individuell behandling med en patient i taget och gruppbehandling med flera patienter förekommer inom KBT.

Då används KBT-behandling

Några av de främsta tillämpningsmetoderna idag är ångesttillstånd, depressioner, drogproblem, ätstörningar och psykoser. Vid stressproblematik, förebyggande av utbrändhet eller vid psykosomatiska problem finns goda behandlingsresultat med KBT. Andra tillämpningsområden är behandling vid olika personlighetsstörningar. KBT används också vid en rad andra områden som vid arbete i skolan eller i arbetet med organisationer. Denna utbildning är främst inriktad på det barn och vuxenkliniska psykoterapeutiska området.