moln

Samliv

Samlevnadsproblem

Samlevnadsproblematik, dvs problem i relationen mellan individerna i ett par, är ett av de mest förekommande primära eller sekundära problem vuxna personer uppger när de söker psykologisk behandling (Snyder, Castellani & Whisman, 2006).

De flesta, om inte alla, par har konflikter och på längre sikt riskerar dessa att påverka relationen och individerna negativt (Duarte, 2003). I en amerikansk, nationell enkätundersökning från 2002 (se Snyder et al., 2006) uppgavs separationer och samlevnadsproblem vara de främsta orsakerna till akut, känslomässigt lidande hos respondenterna.

Vanliga orsaker till att par söker hjälp

Par söker ofta parterapi eller familjerådgivning i syfte att öka tillfredsställelsen med relationen och undvika en separation eller skilsmässa. I heterosexuella par är det i regel kvinnan som initierar kontakten med en parterapeut. Bland de vanligaste anledningarna till att par söker parterapi är: brist på ömsesidigt känslomassigt engagemang, olikheter mellan individerna i relationen som ingen ar beredd att kompromissa kring, kommunikationssvarigheter, svartsjuka, fysiskt vald, otrohet och missnöje med sexlivet. Även vissa likheter mellan individerna, till exempel svårigheter med att organisera vardagen, kan få par att söka behandling. Graviditet, spädbarns- och småbarnsår, liksom tonårstiden och barnens flytt hemifrån ar exempel på perioder som utsätter parrelationer for stora påfrestningar.

Hos mer an hälften av de par som söker parterapi förekommer milt till måttligt fysiskt våld i form av knuffar, stötar, örfilar och grepp. Bland de par som söker parterapi och uppger förekomst av våld i relationen är våldshandlingarna lindriga och ömsesidiga i 85 procent av fallen. Fysiskt våld uppkommer ofta tidigt i en relation och förekommer i högre utsträckning bland samboende än bland gifta par.

Konsekvenser av samlevnadsproblem

Samlevnadsproblem är en bidragande faktor till psykisk och fysisk ohälsa och betraktas som en riskfaktor for bland annat ångest- och stressproblematik, depression, suicidalitet, substansmissbruk, försämrat immunförsvar och högt blodtryck. Samlevnadsproblem kan även medföra svårigheter i andra sociala relationer.

Samlevnadsproblem riskerar att leda till att barn i familjen uppvisar psykisk stress, ångest, depression, bristande social kompetens, hälsoproblem samt antisocialt beteende.

Skilsmässor och separationer är så vanligt förekommande och har så stora konsekvenser för de inblandades psykiska och fysiska hälsa att det bör betraktas som ett folkhälsoproblem.

Sverige är det land i Europa som har högst skilsmässofrekvens (55 %). Drygt 20 000 skilsmässor genomfors varje ar, varav cirka 60 procent sker i barnfamiljer (Statistiska centralbyrån, 2007). De vanligaste orsakerna par uppger nar de skiljer sig under de första två åren av ett äktenskap ar oönskad graviditet, infertilitet, otrohet eller sexuell dysfunktion.

Parterapi

Parterapi är en gemensam psykoterapeutisk behandling för ett par. Syftet är ofta att öka tillfredsställelsen med relationen och att minska samlevnadsproblem, inte att behandla psykisk problematik hos någon av individerna i paret.